sort proizvodi

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 2020-2023

1. Конститутивна седница Скупштине општине Трговиште -19.08.2020

 

 

 

1. ОДЛУКА УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОИК-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020.pdf

2. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА.pdf

3. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ.pdf

4. РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ШЕФОВИМА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА.pdf

5. РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШЕФОВА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА НОВОГ САЗИВА.pdf

6. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНЕ.pdf

7. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ.pdf

8. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.pdf

8.1.РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ.pdf

10.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.pdf

11.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА САВЕТА И КОМИСИЈА.pdf

12. РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА.pdf

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШО ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-ОШ УЧА РАДОВНИЦА.pdf

14. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.pdf

15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.pdf

20.ОДЛУКА О БУЏЕТУ-РЕБАЛАНС 5.pdf

21.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЗИУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.pdf

   


2. Прва седница Скупштине општине Трговиште - 12.09.2020. 

 

 

 

1. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ

2. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

3. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА

4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

5. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

6. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

7. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ

11. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

12. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

14. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

15. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

16. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

17. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ А ПОПОВИЋ

18. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТО ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШО ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ-ОШ УЧА РАДОВНИЦА


3. Друга седница Скупштине општине - 27.11.2020.

 

1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020 ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 

2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ЗАСЕОКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

3. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ

4. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ОШ Ж.З.-УЧА РАДОВНИЦА

5. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ОШ ВУК КАРАЏИЋ Д.СТАЈЕВАЦ

6. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШО ССШ М.БОЈИЋ ТРГОВИШТЕ

7. КОНВЕРЗИЈА СИМПО АД


4. Трећа седница Скупштине општине - 18.12.2020.

 

1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

2.ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021.ГОДИНУ

3.КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

4.ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2021

5.ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 2021

6.ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 2021

7.ОДЛУКА ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

8.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ


5. Четврта седница Скупштине општине - 30.12.2020.

 

1.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

2.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ МИЛОШ НЕДЕЉКОВИЋ

3.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

4.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 7

5.ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 2021

5.2.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021

6.OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2021

7.ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

8.ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9.ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

10.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ПОЛЕТАРАЦ ТРГОВИШТЕ


6.  Седница Скупштине општине по хитном поступку - 15.01.2021.

 

1.РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

2.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3.Одлука о прибављању располагању и управљању стварима у јавној својини


7. Пета седница Скупштине општине - 26.03.2021.

 

1.ОДЛУКА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ ДРАГАН СТАНКОВИЋ

2.ОДЛУКА ПОСТАВЉЕЊЕ ПОМОЋНИКА ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ МАРКО СТЕФАНОВИЋ

3.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ВДДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

4.РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

5.1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2021 - РЕБАЛАНС 1

5.2.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021

6.ОДЛУКА О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

7.ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

9.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

10.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

11.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

12.РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

13.РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

14.1.ОДЛУКА УСВАЈАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ВОДЕ II РЕДА

14.2.ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈП КОМУНАЛАЦ - ВОДЕ II РЕДА 2021


8. Седница по хитном поступку Скупштине општине - 10.04.2021. и 11.04.2021

 

САГЛАСНОСТ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021


 

9. Шеста седница Скупштине општине - 26.06.2021.

 

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Трговиште за 2020.годину

2. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Трговиште за 2021.годину

3. ОДЛУКА О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

4. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Трговиште за 2021. годину

5. РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА НО ТРГОВИШТЕ ИН

6. ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА НО ТРГОВИШТЕ ИН

7. Комисија за планове - продужење мандата


10. Седница по хитном поступку Скупштине општине – 22.07.2021.

 

1.Одлука о буџету ребаланс

2.РАЗРЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

3.РЕШЕЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

4.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

5.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

6.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊПРЕДСЕДНИКА УО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД


11. Седма  седница Скупштине општине – 12.09.2021. и 29.09.2021.

 

 

1.ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА МЕЂУМЕСНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

2.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

3.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

4.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

5.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

6. ОДЛУКА О БУЏЕТУ РЕБАЛАНС 4 ЗА 2021.ГОДИНУ

7.РЕШЕЊЕ-О-ИМЕНОВАЊУ-ПРЕДСЕДНИКА-ОИК

8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА

9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА


12. Седница по хитном поступку Скупштине општине – 09.12.2021.

 

1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ-РЕБАЛАНС 5 2021

2.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

3.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

4.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ


13. Осма седница Скупштине општине - 17.12.2021.

 

1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2022.ГОДИНУ

2.ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2022-2024

3.ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2022

4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 2022

5.ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 2022

6.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОПУЛАЦИОНОЈ ПОЛИТИЦИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

7.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОИК

8.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА

9.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УО ПУ ПОЛЕТАРАЦ

10.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРАТЕШКОГ АКТИВА ЗА РАЗВ ПЛАНИРАЊЕ ПУ ПОЛЕТАРАЦ


14. Девета седница Скупштине општине - 29.12.2021.

 

 

1. Одлука о буџету-Ребаланс 6 2021.

2. OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022

3. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

4. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 2022

5. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ СЛУЖБЕНОСТИ 2022

6. ОДЛУКА КОНВЕРЗИЈА ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ ХК ПК ЈУМКО АД ВРАЊЕ

7. ОДЛУКА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

8. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

9. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ОШ Б РАДИЧЕВИЋ ТРГОВИШТЕ

 

 


15. Десета седница Скупштине општине - 10.02.2022.

 

1.Одлука о буџету за 2022-Ребаланс 1 2022

2.Одлука о разрешењу и именовању ОИК општине Трговиште у сталном саставу

3.Одлука о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређење својстава зграда


16. Седница по хитном поступку Скупштине општине – 18.03.2022.

 

1.Одлука о изради плана детаљне регулације водоводне и канализационе мреже Доњи Стајевац

2.Одлука о изради плана детаљне регулације канализационе мреже Радовница


17. Једанаеста седница Скупштине општине - 16.06.2022.

 

1.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021 ГОДИНУ

2.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022-Ребаланс 2 2022

3.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

4.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

5.Одлука о измени и допуни одлуке о правобранилаштву

6.Одлука о измени и допуни одлуке о социјалној заштити

7.Одлука о усвајању Год. програма заштите, уређења и коришћења пољоп.земљишта у држ.својини за 2022.год

8.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

10.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

11.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ПОМОЋНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

12.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

13.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ВД ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊЕ ВД ДИРЕКТОРА И ЗАМЕНИКА ВД ДИРЕКТОРА НБ А ПОПОВИЋ ТРГОВИШТЕ

14.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ВДДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ

15.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ

16.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ВДДИРЕКТОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН ТРГОВИШТЕ

17.РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

18.ОДЛУКА УСВАЈАЊЕ ПЛАНА ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

19.ОДЛУКА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ПОЛЕТАРАЦ ТРГОВИШТЕ

20.ОДЛУКА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ПОЛЕТАРАЦ ТРГОВИШТЕ

21.РЕШЕЊЕ ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ ВД ДИРЕКТОР НБ А ПОПОВИЋ ТРГОВИШТЕ

22.РЕШЕЊЕ ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ ВЕЋНИЦИ


18. Дванаеста седница Скупштине општине – 09.09.2022.

 

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022-Ребаланс 3 2022

2. ОДЛУКА О УТРВЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

3. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРАМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

5. ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

6. ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

7. Решење о образовању комисије за планове

8. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА,НАГРАДА И ЗАХВАЛНИЦА

9. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ШО ВУК КАРАЏИЋ Д СТАЈЕВАЦ

10. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ВУК КАРАЏИЋ Д СТАЈЕВАЦ


 

19. Тринаеста седница Скупштине општине – 05.12.2022.

 

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2022-Ребаланс 4 2022

2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ

4. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

5. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

6. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

7. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА КОМАНДАНТА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

8. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

9. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

10. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

11. РЕШЕЊЕ ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ТЕХНИЧКОМ МАНДАТУ

12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ


20. Четрнаеста седница Скупштине општине – 16.12.2022.

 

 

1. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ЗБОГ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

2. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ЗБОГ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3. ОДЛУКА О ПОНОВНОЈ ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА

4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 2023

5. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2023

6. OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2023

7. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 2023

8. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 2023

9. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

10. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

11. ОДЛУКУ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ СА ОПШТИНОМ ЛЕБАНЕ

12. ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ –НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ АНТОНИЈЕ ПОПОВИЋ“ У ТРГОВИШТУ

13. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРАМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

14. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

15. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ДРУШТ.ЕКОНОМ.РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

16. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

17. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

18. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ПОЛЕТАРАЦИСПРЕД САВЕТА РОДИТЕЉА 16122022

19. ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

20. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ Б.СТАНКОВИЋ НОВО СЕЛО

21. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ В.КАРАЏИЋ ДОЊИ СТАЈЕВАЦ

22. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ Ж.ЗРЕЊАНИН УЧА РАДОВНИЦА

23. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ССШ М.БОЈИЋ ТРГОВИШТЕ

24. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ


21. Петнаеста седница Скупштине општине – 30.12.2022.

 

1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

2. ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

3. ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТО ТРГОВИШТЕ

4. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

5. САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА АНТОНИЈЕ ПОПОВИЋ ТРГОВИШТЕ


 

22. Шеснаеста седница Скупштине општине – 28.03.2023.

 

1.Одлука о буџету за 2023-Ребаланс 1 2023

2.ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2023-2030

3.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

4.ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ТРГОВИШТЕ-ТРГОВИШТЕ РУМУНИЈА

5.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

6. РЕШЕЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

7.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

8.РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ Б.РАДИЧЕВИЋ ТРГОВИШТЕ

9.РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ Б.СТАНКОВИЋ НОВО СЕЛО

10.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА МЗ ТРГОВИШТЕ


 

23. Седница Скупштине општине по хитном поступку – 05.06.2023.

 

1.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2022 ГОДИНУ

2.Одлука о буџету за 2023-Ребаланс 2 2023

3.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

4.Одлука о усвајању Год. програма заштите, уређења и коришћења пољоп.земљишта у држ.својини за 2023.год

5.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НО ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА

6.РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НО ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА

7.ОДЛУКА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА

8.РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА РАДОВНИЦА


 

24. Седамнаеста седница Скупштине општине – 04.09.2023.

 

 

1. Одлука о буџету за 2023-Ребаланс 3 2023

2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2023

3. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

4. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

5. ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

6. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ПОЛЕТАРАЦ ТРГОВИШТЕ

7. ОДЛУКА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ СА ОПШТИНОМ РАНКОВЦЕ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %