sort proizvodi

Концепција и правци развоја привредних делатности

Правци развоја заснивају се на предностима које општина Трговиште поседује у погледу услова производње у првом реду велико пространство са обележјима здраве животне средине.

Развој пољопривреде

       Развој пољопривреде треба усмеравати у следећим правцима:

      1. Развој воћарства, повртарства и производња кромпира за које постоје погодни терени и климатски услови, са тржишном оријентацијом;

      2. Развој узгредних делатности као што су сакупљање шумских плодова и лековитог биља, производња меда и домаћа радиност (на подручју општине се годишње убере око 120 тона природне боровнице  и око 200 тона вргња, лисичаре и осталих врста  печурака);

      3. Повећање и осавремењавање сточарске производње првенствено овчарство и говедарство у оквиру којег су у предходном периоду остваривани значајни тржишни вишкови и за коју постоје најповољнији услови.

Развој шумарства

              Општина Трговиште је великим делом покривена шумама, 13.000 ха или око 35% територије, структуре буква, храст, бор и др. што је основна претпоставка за развој шумарства као привредне гране.

Развој туризма

         Развој туризма на подручју општине Трговиште ослањаће се претежно на факторе природног порекла који су као туристички потенцијал познати:

        1.  Хидрографски потенцијал реке Пчиње њених притока

        2. Потенцијал планинских предела (флора, фауна, сеоска насеља)

       3. Природни  потенцијали  које  репрезентују повољни   климатски  услови  и незагађена природна средина.

На основу наведених потенцијала дефинисани  су правци туристичког развоја који обухватају следеће туристичке активности:

        -   лов и риболов

        -   излетнички туризам

        -   одморишни туризам

        -   планински туризам

        -   сеоски туризам

За остваривање наведеног концепта и правца развоја туризма потребно је изградити знатан број објеката на основу којих ће се формирати реална туристичка понуда.

Изградња хотела, уређење ловачких резервата, уређење места за камповање поред реке Пчиње, изградња планинских домова, изградња вишенаменских акумулационих језера са могућношћу коришћења у спортско-рекреативне сврхе.

Развој индустрије

          Ослонац у развоју индустрије општине Трговиште су постојећи индустријски капацитети које очекује промена власништва од чије успешности ће битно зависити динамика раста индустријске производње.

Расположиви природни и други ресурси у области пољопривреде и то: развој сточарства, повртарства, производње кромпира и пчеларства, који могу бити добра основа за развој прехрамбене индустрије што би имало повратне ефекте на развој примарне пољопривредне производње.

          Минералне сировине, чије је присуство установљено а које треба даље истраживати ради утврђивања резерви и економске исплативости за експлоатацију. Канадска компанија за племените метале ДАНДИ већ врши нека истраживања.

           На подрочју наше Општине утврђене су резерве око 120 милиона тона цементног лапорца који испуњава све прописане стандарде за производњу портланд цемента, што је утврђено лабораторијским испитивањима. Изградња цементаре није започета због лоше саобраћајне инфраструктуре.

           На реци Пчињи предвиђена је изградња више мини електрана а још није започета изградња.

          Еколошки потенцијал општине Трговиште доноси предности, али и ограничења приликом избора локација конкретних програма индустријске производње.

 

Подстицаји развоја привреде

             Општина Трговиште је једна од најнеразвијених у Србији, те је доступност Републичким фондовима за развој релативно лак и брз за сваког предузетника који се одлучи да уложи средства на подручју општине.

              Одлуком Владе Републике Србије свако ко улаже средства у општину Трговиште може користити кредите са нижим каматним стопама и дужим грејс периодом.

            Општина Трговиште поред уобичајених повољности, нуди бесплатно грађевинско земљиште са комплетном инфраструктуром и брзо добијање потребне документације за изградњу, сваком инвеститору који ће запослити више од десет радника.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %