sort proizvodi

Седнице Скупштине

1. Конститутивна седница Скупштине општине Трговиште -19.08.2020

 

 

 

1. ОДЛУКА УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОИК-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020.pdf

2. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА.pdf

3. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ.pdf

4. РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ШЕФОВИМА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА.pdf

5. РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШЕФОВА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА НОВОГ САЗИВА.pdf

6. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНЕ.pdf

7. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ.pdf

8. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.pdf

8.1.РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ.pdf

10.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.pdf

11.РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА САВЕТА И КОМИСИЈА.pdf

12. РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА.pdf

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШО ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-ОШ УЧА РАДОВНИЦА.pdf

14. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.pdf

15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.pdf

20.ОДЛУКА О БУЏЕТУ-РЕБАЛАНС 5.pdf

21.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЗИУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.pdf

   


2. Прва седница Скупштине општине Трговиште - 12.09.2020. 

 

 

 

1. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ

2. ОДЛУКА ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

3. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА, САВЕТА И КОМИСИЈА

4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

5. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

6. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

7. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ

11. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

12. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

13. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

14. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП КОМУНАЛАЦ

15. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ТРГОВИШТЕ ИН

16. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

17. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ А ПОПОВИЋ

18. РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТО ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШО ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ-ОШ УЧА РАДОВНИЦА


3. Друга седница Скупштине општине - 27.11.2020.

 

1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020 ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 

2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ЗАСЕОКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

3. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ

4. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ОШ Ж.З.-УЧА РАДОВНИЦА

5. РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ОШ ВУК КАРАЏИЋ Д.СТАЈЕВАЦ

6. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШО ССШ М.БОЈИЋ ТРГОВИШТЕ

7. КОНВЕРЗИЈА СИМПО АД


4. Трећа седница Скупштине општине - 18.12.2020.

 

1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

2.ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021.ГОДИНУ

3.КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

4.ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2021

5.ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 2021

6.ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 2021

7.ОДЛУКА ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

8.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ


5. Четврта седница Скупштине општине - 30.12.2020.

 

1.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

2.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ МИЛОШ НЕДЕЉКОВИЋ

3.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

4.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 7

5.ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 2021

5.2.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021

6.OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2021

7.ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

8.ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

9.ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

10.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ПОЛЕТАРАЦ ТРГОВИШТЕ


6.  Седница Скупштине општине по хитном поступку - 15.01.2021.

 

1.РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

2.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3.Одлука о прибављању располагању и управљању стварима у јавној својини


7. Пета седница Скупштине општине - 26.03.2021.

 

1.ОДЛУКА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ ДРАГАН СТАНКОВИЋ

2.ОДЛУКА ПОСТАВЉЕЊЕ ПОМОЋНИКА ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ МАРКО СТЕФАНОВИЋ

3.РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ ВДДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

4.РЕШЕЊЕ ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

5.1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2021 - РЕБАЛАНС 1

5.2.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021

6.ОДЛУКА О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

7.ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

9.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

10.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

11.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

12.РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

13.РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

14.1.ОДЛУКА УСВАЈАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ВОДЕ II РЕДА

14.2.ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈП КОМУНАЛАЦ - ВОДЕ II РЕДА 2021


8. Седница по хитном поступку Скупштине општине - 10.04.2021. и 11.04.2021

 

САГЛАСНОСТ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2021


 

9. Шеста седница Скупштине општине - 26.06.2021.

 

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Трговиште за 2020.годину

2. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Трговиште за 2021.годину

3. ОДЛУКА О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

4. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Трговиште за 2021. годину

5. РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА НО ТРГОВИШТЕ ИН

6. ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА НО ТРГОВИШТЕ ИН

7. Комисија за планове - продужење мандата


10. Седница по хитном поступку Скупштине општине – 22.07.2021.

 

1.Одлука о буџету ребаланс

2.РАЗРЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

3.РЕШЕЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

4.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

5.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

6.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊПРЕДСЕДНИКА УО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД


11. Седма  седница Скупштине општине – 12.09.2021. и 29.09.2021.

 

 

1.ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА МЕЂУМЕСНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

2.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

3.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

4.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

5.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА

6. ОДЛУКА О БУЏЕТУ РЕБАЛАНС 4 ЗА 2021.ГОДИНУ

7.РЕШЕЊЕ-О-ИМЕНОВАЊУ-ПРЕДСЕДНИКА-ОИК

8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА

9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА


12. Седница по хитном поступку Скупштине општине – 09.12.2021.

 

1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ-РЕБАЛАНС 5 2021

2.РЕШЕЊЕ ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

3.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ

4.РЕШЕЊЕ ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СО ТРГОВИШТЕ


13. Осма седница Скупштине општине - 17.12.2021.

 

1.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2022.ГОДИНУ

2.ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2022-2024

3.ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2022

4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 2022

5.ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 2022

6.ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОПУЛАЦИОНОЈ ПОЛИТИЦИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

7.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОИК

8.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА

9.РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УО ПУ ПОЛЕТАРАЦ

10.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРАТЕШКОГ АКТИВА ЗА РАЗВ ПЛАНИРАЊЕ ПУ ПОЛЕТАРАЦ


14. Девета седница Скупштине општине - 29.12.2021.

 

 

1. Одлука о буџету-Ребаланс 6 2021.

2. OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022

3. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

4. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 2022

5. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ СЛУЖБЕНОСТИ 2022

6. ОДЛУКА КОНВЕРЗИЈА ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ ХК ПК ЈУМКО АД ВРАЊЕ

7. ОДЛУКА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

8. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

9. РЕШЕЊЕ РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ШО ОШ Б РАДИЧЕВИЋ ТРГОВИШТЕ

 

 


15. Десета седница Скупштине општине - 10.02.2022.

 

1.Одлука о буџету за 2022-Ребаланс 1 2022

2.Одлука о разрешењу и именовању ОИК општине Трговиште у сталном саставу

3.Одлука о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређење својстава зграда


16. Седница по хитном поступку Скупштине општине – 18.03.2022.

 

1.Одлука о изради плана детаљне регулације водоводне и канализационе мреже Доњи Стајевац

2.Одлука о изради плана детаљне регулације канализационе мреже Радовница

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %