sort proizvodi

Планска документа

 

ПДР ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ППОВ У РАДОВНИЦИ


 

 

Нацрт Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035


 

OГЛАС -рани јавни увид ПДР Радовница

PDR RJU kanalizaciona mreza - Radovnica grafika potpisano


 

 

оглашавање презентације урбанистичког пројекта.pdf

У Р Б А Н И С Т И Ч К О Г П Р О Ј Е К Т А З А П Р О Ш И Р Е Њ Е Г Р О Б Љ А


 

Елаборат за рани јавни увид Просторног плана општине Трговиште од 2022 до 2035

Документа:

Рани јавни увид

Елаборат за рани јавни увид

оглас рани јавни увид пп

 


ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Рефералне карте

        Реферална карта 1

        Реферална карта 2

        Реферална карта 3

        Реферална карта 4

Текст:

        Просторни план општине Трговиште


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРГОВИШТА

Графички прилози:

        Граница плана и граница планираног грађевинског подручја

        Граница плана и обухват изграђеног подручја

        Саобраћајно решење-први део

        Саобраћајно решење-други део

        Урбанистичка регулација-први део

        Урбанистичка регулација-други део

        Мреже и објекти инфраструктуре - ЕЕ и ТТ

        Мреже и објекти инфраструктуре - водоснабдевање

        Мреже и објекти инфраструктуре - каналисање

        Мреже и објекти инфраструктуре - гасификација и топлификација

        Начин спровођења плана

        Постојећа функционална организација

Текст:

        План генералне регулације Трговишта


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТРГОВИШТЕ

Графички прилози

        Планирана намена површина

        Мреже и објекти инфраструктуре - гасификација и топлификација

        Мреже и објекти инфраструктуре - ЕЕ и ТТ

        Мреже и објекти инфраструктуре - водоснабдевање и каналисање

        Подела обухвата плана на зоне - постојеће стање

        Постојећа функционална организација -постојеће стање

        Саобраћајно решење

Текст:

        ПДР Спортско рекреативни центар Трговиште у Трговишту


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ТРГОВИШТЕ

Графички прилози

        Граница плана

        Постојећа функционална организација

        Планирана намена површина и подела на целине

        Саобраћајно решење са регулацијом

        Мреже и објекти инфраструктуре - ЕЕ и ТТ

        Мреже и објекти инфраструктуре - гасификација и топлификација

        Мреже и објекти инфраструктуре - водоснабдевање и каналисање

Текст:

        ПДР Индустријске зоне "Трговиште" у Трговишту


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "КАЛОВО"

Графички прилози

        Катастарско-топографска подлога са границом плана

        Режим коришћења земљишта

        План намене површина са поделом на урбанистичке зоне

        Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама

        Мреже и објекти инфраструктуре - водоснабдевање и каналисање

        Мреже и објекти инфраструктуре - енергетика

        Мреже и објекти инфраструктуре - телекомуникације

        Синхрон план инсталација

Текст:

        ПДР Гранични прелаз Калово

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %