sort proizvodi

ОБАВЕШТЕЊА

by

Д О П У Н A ОБАВЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА НА УВИД

Д О П У Н A ОБАВЕШТЕЊА О ИЗЛАГАЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА НА УВИД

by

ИЗЛАЖЕ НА УВИД  ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ  ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ РАСПИСАНЕ ЗА 21.АПРИЛ 2024.ГОДИНЕ

На основу  члана 14. став 1. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ( „ Службени гласник РС“ , бр. 104/09 и 99/11), тачака 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку  ( „ Службени гласник РС“ , бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и Одлуке председнице општине Трговиште о расписивању избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Трговиште бр.013-4/2024 од 08.03-2024.године,  Општинска управа општине Трговиште, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ РАСПИСАНЕ ЗА 21.АПРИЛ 2024.ГОДИНЕ          Део Јединственог бирачког списка за територију општине Трговиште изложен је у седишту Општинске управе општине Трговиште, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.4 ,  канцеларија бр. 21, у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког радног дана и суботом , а најкасније до дана закључења бирачког списка 05.04.2024.године у 24,00 часова.         Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је бирач уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.        Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем могу поднети Општинској управи сваког радног дана и суботом, у времену од 07,00 до 15,00 часова.       Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилаже овлашћење и потребни докази.         У поступку вршења увида у бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.          Грађани могу поднети захтев за упис-промену података у Јединственом бирачком списку и на порталу е-Управа.           Увид у јединствени бирачки списак може се извршити електронским путем на званичној  интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ , као и на интерент страници општине Трговиште https://www.trgoviste.rs/  уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте или пасоша.            Након закључења бирачког списка , Општинска управа општине Трговиште врши све промене у бирачком списку на основу личних захтева који се подносе најкасније до 17.04.2024.године до 24 часа. Сва решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка, Општинска управа општине Трговиште доставља Изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине Трговиште, која у обзир узима само она решења која је примила 48 часова пре дана избора и на основу њих уноси измене у посебне изводе из бирачког списка. Обавештење објавити  у „Службеном гласнику Града Врања“, на интернет страници општине Трговиште и огласним таблама органа општине и месних заједница. ПРАВИЛАН УПИС ГРАЂАНА У БИРАЧКИ СПИСАК ЈЕ ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БИРАЧКОГ ПРАВА ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК - ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 21.04.2024.

by

Обавештење Одељења за инспекцијске  послове и друштвене делатности – Служба за борачко-инвалидску заштиту, породиљска права,права на родитељски и дечији додатак

Министарство за бригу о породици и демографију оценило је да је у складу са Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године, којом је дошло до измене члана 13. став.1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, потребно да надлежни орган јединице локалне самоуправе-Одељење за друштвене делатности-Одсек за друштвену бригу о деци, преиспита сва решења којима је одлучено о поменутом праву у периоду од 19. априла 2019. године до 14.02.2024. године. Корисници којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети захтев, уколико сматрају да им је право повређено, на шалтеру Писарнице општинске управе општине Трговиште. Рок за подношење наведеног захтева је 6 месеци од дана објављивања Одлуке Уставног суда и истиче 14. августа 2024. године.

by

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМА И ЖЕНАМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ,, РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКОГ И ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ЈАБЛАНИЧКОМ И ПЧИЊСКОМ ОГРУГУ''

Пројекат ,, Развој омладинског и женског предузетништва у Јабланичком и Пчињском округу '' суфинансирају Кабинет министра задуженог за равномерни регионални  развој и градови Лесковац и Врање, општине Власотинце, Бојник, Медвеђа, Владичин Хан, Сурдулица и Трговиште и Центар за развој Јабланичког и Пчињког округа. Циљ пројекта је да се младима и женама омогући унапређење пословања. Реализација пројекта ће омогућити младима и женама које су власници постојећих микро и малих предузећа и предузетницима/предузетницама да своје пословање унапреде уз развој предузетништва и предузетничког духа. Програм се реализује у две фазе и то: прва фаза Програма – обуке, Друга фаза Програма -  Додела бесповратних средстава. Право на учешеће у Програму, у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обуке и израдили бизнис план. Овај Јавни позив позив објављен је на  сајту општине Трговиште  https://www.trgoviste.rs/konkursi/2023. Рок за доставу пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке припрема бизнис плана и спремност инвестирања, односно 10 дана након завршетка обуке, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени. Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком ,, Развој омладинског и женског предузетнижтва у Јабланичком и Пчињском округу – не отварати'' поштом или на писарници јединице локалне самоуправе ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ, Адреса: ул.Краља Петра Првог бр. 4 17525 Трговиште.

by

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  Попис пољопривреде

У Попису пољопривреде 2023.  биће ангажовано око 3 000 пописивача Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања. Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве исклјучиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.  Услови које кандидати треба да испуне су следећи: –          државлјанство Републике Србије, –          пребивалиште или пријавлјено боравиште у Републици Србији; –          најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; –          стечено најмање трогодишње средње образовање; –          да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак. Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.  Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе: 1.         Избор пријавлјених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју; 2.         Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу; 3.         Селекција након оствареног успеха на обуци. Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.

by

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ КУЋА И СТАНОВА

У Палати Србија уручени су уговори о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова у 131 локалној самоуправи међу којима је и општина Трговиште у оквиру пројекта ,, Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији''. Уговор је заменику председника општине Трговиште Небојши Трајковићу уручила Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић. Министарство ће у оквиру пројекта ,, Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији '', за субвенције издвојити једну милијарду, а општине односно локалне самоуправе 800 милиона динара. Овај програм Министарство спроводи већ три године, истакла је министарка, и додала да помоћ грађанима да замене врата, прозоре, поставе изолацију, уграде ефикасне котлове и поставе соларне панеле, представља заједнички рад на енергетској транзицији.

НАТАША МАНАСИЈЕВИЋ

Председница општине Трговиште

email

БРАТИСЛАВ КРСТИЋ

Заменик председнице општине

email

НЕНАД КРСТИЋ

Народни посланик

email

Општина Трговиште

place Краља Петра Првог 4 Трговиште, Србија

local_phone +381 17/452-207, +38117/452-710, +381 17/452-203

email kabinetpredsednika@trgoviste.rs

local_printshop 017/ 452 709

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %